ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนมีฐานะเป็นสำนักตามโครง สร้างองค์กรการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ซึ่งในขณะนั้น สำนักวิชาการมีหน่วยงานในสังกัด 2 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ คือ ฝ่ายบริการการศึกษา (ประกอบด้วยงานเอกสารตำราและงานโสตทัศนูปกรณ์) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล (ประกอบด้วยงานรับสมัคร งานทะเบียนและวัดผลด้วยคอมพิวเตอร์ งานวัดผลการศึกษาและงานทะเบียน) และศูนย์อำนวยการการจัดการวิชาเรียน ....

ปี 2533 มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้สำนักวิชาการมีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในองค์กรใหม่ โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียน (ประกอบด้วยงานทะเบียน งานวัดผล และงานคอมพิวเตอร์) ฝ่ายห้องสมุดและวิจัย (ประกอบด้วยงานเทคนิค งานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดและเขียนตำรา งานส่งเสริมและบริการงานวิจัย) และฝ่ายบริการการศึกษา (ประกอบด้วยงานรับสมัครและเทียบโอน งานพิมพ์เอกสารและตำรา งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา)

ปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ มีการปรับบางหน่วยงานในสำนักวิชาการขึ้นเป็นสำนักใหม่ เช่น ปรับฝ่ายห้องสมุดและวิจัย เป็นสำนักหอสมุด เป็นต้น ทำให้นักวิชาการมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 2 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ คือ ฝ่ายบริหารและพัฒนนาวิชาการ (ประกอบด้วยงานพัฒนาการเรียนการสอน และงานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล (ประกอบด้วยงานรับสมัครและเทียบโอน งานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ประกอบด้วยงานผลิตเอกสารและตำรา และงานโสตทัศนูปกรณ์)

ปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอีกครั้ง ได้มีการโอนงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยงานบริการแนะแนวนักศึกษา งานกีฬาและงานชมรมมาสังกัดสำนักวิชาการ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายกิจการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นสำนักใช้ชื่อว่าสำนักกิจการนักศึกษา

เดือนตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชาการใหม่อีกครั้ง โดยแบ่งหน่วยงานเป็น 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอนกับอีก 3 งาน คือ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานวัดผลการศึกษา งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน ณ ปัจจุบันสำนักวิชาการบริหารงานภายใต้โครงสร้างดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมีบุคลากรในสำนักวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเป็น สำนักวิชาการ 3 คน งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 6 คน งานวัดผลการศึกษา 5 คน และงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 4 คน เดือนมีนาคม 2549 บุคลากรสำนักวิชาการลาออก 1 คน คงเหลือบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 17 คน

เดือนธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชาการใหม่ โดยเดิมมีหน่วยงาน 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอนกับอีก 3 งาน คือ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานวัดผลการศึกษา งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้เพิ่มงานอีก 1 งานคือ งานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ ณ ปัจจุบันสำนักวิชาการบริหารงานภายใต้โครงสร้างดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมีบุคลากรในสำนักวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 16 คน แบ่งเป็น สำนักวิชาการ 4 คน งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 5 คน งานวัดผลการศึกษา 4 คน และงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3 คน เดือนธันวาคม 2555 บุคลากรสำนักวิชาการลาออก 1 คงเหลือบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 15 คน

ปรัชญา

วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน

ความรู้ทำให้องอาจ

ปณิธาน

สนับสนุนวิชาการและให้บริการอย่างมีระบบและประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว

ภารกิจ

 • รับผิดชอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ประสานงานและดำเนินการในเรื่องการปฐมนิเทศ ร่วมกับคณะวิชา และสำนักกิจการนักศึกษา
 • ประสานงานกับคณะวิชาในเรื่องการจัดตารางเรียนตารางสอน และการใช้ห้องเรียน
 • จัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนอาจารย์ประจำโดยนักศึกษา
 • รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบปลายภาค และการสอบประมวลความรอบรู้ระดับบัณฑิตศึกษา และอำนวยความสะดวกในการจัดสอบกลางภาค
 • ประสานงานกับคณะวิชา เพื่อติดตามผลการสอบประจำภาคการศึกษาและประกาศให้นักศึกษาทราบตามกำหนดเวลา โดยประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์
 • รับผิดชอบการออกหลักฐานการตรวจสอบผลการเรียน หลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • รับผิดชอบการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • รับผิดชอบการออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ประสานงานเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
 • ประสานงานกับคณะวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสัปดาห์วิชาการ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
 • ผลิตสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทอีกทั้งบริการเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับหน่วยงาน คณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบริการเครื่องถ่ายเอกสารของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
 • ประสานงานกับคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกงานประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อประสานกับโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 • ติดต่อประสานงานกับ สกอ.
 • ติดต่อประสานกับคณะวิชาเพื่อการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

* หมายเหตุ หลังการปรับปรุงโครงสร้าง การดำเนินการด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มหาวิทยลัยได้มอบให้คณะวิชา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ปัจจุบันสำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 ฝ่าย และ 3 งานได้แก่

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

มีสำนักงานอยู่บริเวณอาคารมังคละพฤกษ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ให้บริการนักศึกษาด้านรับลงทะเบียน ได้แก่เพิ่ม-ถอนวิชาเรียนและแจ้งสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ฯลฯ
 • เอกสารรายงานผลการเรียน (Transcript) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีแบบคำร้องต่าง ๆ ที่นักศึกษาใช้ประกอบการขอเอกสารสำคัญหรือคำร้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน เช่น ขอลงทะเบียนเกินก่อนเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ฯลฯ นักศึกษาจะต้องใช้คำร้องทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้มีคำร้องอื่น ๆ อีกได้แก่ คำร้องขอย้ายคณะ / สาขา คำร้องขอทรานสคริปต์ คำร้องขอหนังสือรับรอง คำร้องขอลาพักการศึกษา คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา กรณีสูญหาย และแบบขอสำเร็จการศึกษา เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว ฯลฯ

งานวัดผลการศึกษา

มีสำนักงานอยู่อาคารมังคละพฤกษ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ทำหน้าที่ดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลสอบ ส่งผลสอบ ฯลฯ

งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

มีสำนักงานอยู่อาคารมังคละพฤกษ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 มีหน้าที่ โดยสรุปคือ

 • ผลิตเอกสารประกอบการบรรยาย ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (การพิมพ์ โรเนียว เย็บ เข้าชุด หรือ รวมเล่ม)
 • บริการงานถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน

งานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ

มีสำนักงานอยู่อาคารมังคละพฤกษ์ (อาคาร 1) ชั้น 2 มีหน้าที่โดยสรุปคือ

 • ติดต่อประสานกับโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 • ติดต่อประสานงานกับ สกอ.
 • ติดต่อประสานกับคณะวิชาเพื่อการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)