- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาตรี)

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์