- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552

สาระสำคัญของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิ

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ.7 รายงานดำเนินการของหลักสูตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา