- บุคลากรสำนักวิชาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ชื่อ : ดร. อรุณี ศรีพนมวัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอน


ชื่อ : นายอภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอนชื่อ :นางสาวพัชรา มัณยานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการชื่อ :นางสาวบุณยนุช อานนท์ปกตตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ


งานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ : นางปราถนา แก้วสุขโข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ : นางพรรณี  สาโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ : นางวิภา  ทองพันชั่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ : นางสาวภัชณภา  สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา


 


ชื่อ : นางสาวสินีรัตน์  เทพชนะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ : นางสาวณัฐณิชา  ชนะสงคราม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา


งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ ชื่อ :
 นางสุมาลี  พานโคตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการธุรการ


 

ชื่อ : นางปราณี  ชูรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการธุรการ
ชื่อ : นางสุภา  จินดามงคล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการธุรการชื่อ : นางรุ่งฤทัย  โทนะบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการธุรการชื่อ : นางสาวสิรินาถ  มิลินทานุช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการธุรการ


งานพัฒนาหลักสูตร 


ชื่อ :
 นางสาวณัฐชานันท์  สุวรรณนุรักษ์  
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรงานพัฒนาหลักสูตร (ภาษาจีน)


ชื่อ : นางสาวกุณภาณัฏฐ์  สุวรรณนุรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร (ภาษาจีน)