- บุคลากรสำนักวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


ชื่อ : นางชเนตตี พิพัฒนางกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 


ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษาชื่อ:นางปราถนา แก้วสุขโข
ตำแหน่ง:หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


ชื่อ:นางสาวบุณยนุช อานนท์ภพภร
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ


ชื่อ:นางสาวธนาภรณ์ หาญณรงค์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการงานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ:นางรุ่งฤทัย โทนะบุตร
ตำแหน่ง:หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา

  


ชื่อ:นางสาวชุติมา ทัศนภักดี
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ:นางวิภา ทองพันชั่ง
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษาชื่อ:นางพรรณี สาโพธิ์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา
งานวัดผลการศึกษาชื่อ:นายอภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ
ตำแหน่ง:หัวหน้างานวัดผลการศึกษา
ชื่อ:นางปราณี ชูรัตน์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษา

ชื่อ:นายธเนส สุนทรสีมะ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษา

งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนชื่อ:นายประสงค์ สามสีทอง
ตำแหน่ง:หัวหน้างานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ชื่อ:นายศุภกิจ อินทรา
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประจำงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการชื่อ:นางสาวอนุภารัตน์ จ่าชัยภุมิ
ตำแหน่ง:หัวหน้างานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชื่อ:นางณัฐพัชร์ เครือสุวรรณ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

   
   

  

  

สำนักวิชาการ