- บุคลากรสำนักวิชาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ชื่อ :          นางชเนตตี พิพัฒนางกูล
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอน


ชื่อ : นางปราถนา แก้วสุขโข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอนชื่อ :นางสุมาลี พานโคตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการชื่อ :นางสาวอธิภัทร อานนท์ภพภร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา


ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ จำปา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา


ชื่อ : นางสาวชุติมา ทัศนภักดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา


ชื่อ : นางรุ่งฤทัย โทนะบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา


ชื่อ : นางพรรณี แสนบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

ชื่อ : นางอังศนา จันดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

 

งานวัดผลการศึกษา


ชื่อ :
นายอภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลการศึกษา


ชื่อ : นางปราณี ชูรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษา
ชื่อ :
นายธเนส สุนทรสีมะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษาชื่อ : นางวิภา ทองพันชั่ง 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวัดผลการศึกษา


งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน


ชื่อ :
นายประสงค์ สามสีทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนชื่อ : นายศุภกิจ อินทรา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ