- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะบริหารธุรกิจ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ)คณะนิเทศศาสตร์

  • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการสื่อสาร)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)คณะนิติศาสตร์

  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)