- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะศิลปศาสตร์

    • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

    • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์นวัตกรรม)

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

    • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)