- คณะกรรมการ ปี 2554 สำนักวิชาการชื่อ :           รองศาสตราจารย์ รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
ตำแหน่ง :   ประธานกรรมการ 


ชื่อ :           ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
ตำแหน่ง :   กรรมการ


ชื่อ :           รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
ตำแหน่ง :   กรรมการ


ชื่อ :           รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ
ตำแหน่ง :   กรรมการ


ชื่อ :           รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห
ตำแหน่ง :   กรรมการ


ชื่อ :           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
ตำแหน่ง :   กรรมการ


ชื่อ :           ดร.ดรุณี ชูประยูร
ตำแหน่ง :   กรรมการชื่อ :           ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ภารกิจของคณะกรรมการวิชาการ

  • พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
  • พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหลักสูตรที่อนุมัติหรือปรับปรุง
  • พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
  • บัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

สำนักวิชาการ