- คณะกรรมการวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2554

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล ศรีเสริมโภค

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ


ชื่อ : ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ถิ่นธานี

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ

ตำแหน่ง : กรรมการ


ชื่อ : รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห

ตำแหน่ง : กรรมการ


ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

ตำแหน่ง : กรรมการ


ชื่อ : ดร.ดรุณี ชูประยูร

ตำแหน่ง : กรรมการ


ชื่อ : ดร.นันทนา นันทวโรภาส

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

ชื่อ : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการภารกิจของคณะกรรมการวิชาการ

   • พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
   • พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหลักสูตรที่อนุมัติหรือปรับปรุง
   • พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
   • ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

สำนักวิชาการ