- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์


คณะนิเทศศาสตร์

    • หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์