- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะบริหารธุรกิจ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์

  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะนิติศาสตร์

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต