- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2555)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์


คณะนิเทศศาสตร์

    • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง