- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2560)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะบริหารธุรกิจ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

  • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิงคณะนิติศาสตร์

  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง