- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะศิลปศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์

    • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรมวิทยาลัยสื่อสารการเมือง