- หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกริก (ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560)

หลักสูตรแต่ละคณะ

คณะศิลปศาสตร์

    • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


คณะนิเทศศาสตร์

    • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม


วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

    • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง