- การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

 เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง  "อย่างไรเรียกว่าโจรกรรมทางวิชาการ"
 อักขราวิสุทธิ์
โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ               


ผู้เขียน : ผศ. ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ
             ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
             คณะวิศวกรรมศาสตร์
             จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย


 
  DO AND DON'T
 บทความวิชาการ

ผู้เขียน : รศ. ดร. วิสาขา ภู่จินดา
              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์