- ประกาศนักศึกษารหัส 561 ทุกคนเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส   561 ทุกคน

 

ให้นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  รหัส  561  ทุกคนเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / กรอกข้อมูลเพิ่มเติม   ใน

ระเบียนประวัตินักศึกษา (แบบ  ทบ.1 )  นักศึกษาสามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง  1104/2)  ชั้น  1  อาคารมังคละ-พฤกษ์ ( ด้านหน้าห้องสมุด )ได้ ตั้งแต่เวลา  9.30-16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   30   มิถุนายน    2556   ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา   http://mis.krirk.ac.th/student_mis/    โดยวิธีการบันทึกข้อมูลสามารถศึกษาจากคู่มือการใช้งาน    เมื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาไปแจ้ง ชื่อ-นามสกุล   ที่ห้องทะเบียนประวัติ ฯ   เพื่อที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติฯ จักได้พิมพ์เอกสารและให้นักศึกษาลงชื่อต่อไป         

 หากพบปัญหาในการบันทึกข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง  301   เพื่อที่มหาวิทยาลัยจักได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทันกำหนดต่อไป 

สำนักวิชาการ