- ประกาศการสอนชดเชยนักศึกษารหัส 561

ประกาศการสอนชดเชย

                             ด้วยมหาวิทยาลัย         กำหนดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2556  ในวันที่   24-25  มิถุนายน  2556   ณ  เดอะไพน์ 

รีสอร์ท   อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี    ในการนี้เพื่อให้การเรียนการสอน

ครบตามระเบียบฯ  จึงกำหนดให้นักศึกษารหัส   561     งดการเรียนการสอนใน

วันที่  25  มิถุนายน  2556 และให้ไปเรียนชดเชยในวันจันทร์ที่   8  กรกฎาคม  2556   ตามรายวิชา  -  เวลาและห้องเรียนเดิม

สำนักวิชาการ