- คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ประจำปี 2556


คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ประจำปี 2556 National e-Learning Conference 2013: Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education เมื่อวันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ อาคารฟอรัม  อิมแพค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี นำทีมโดย อาจารย์ สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ประธานกรรมการฯ อาจารย์ อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข กรรมการฯ และ ดร.สมนัฎฐา ภาควิหก กรรมการและเลขานุการฯ  

 โดยในครั้งนี้  ท่านประธานของเราได้รับประกาศนียบัตร ด้วยสำเร็จหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิง ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ด้วย