- กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับการเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2557 (รอบ 2)

 

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต  สำหรับการเข้ารับ  ประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา   2555-2557 (รอบ 2)

วันอาทิตย์ที่   14  ธันวาคม   2557  เวลา  9.00-17.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยเกริก

------------------------------

     *** สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ปรากฎตามรายชื่อ (ชุดที่ 3) และผู้สำเร็จการศึกษาที่ปรากฎตามรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2) ที่ยังมิได้รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เท่านั้น ***

     เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   ขอให้บัณฑิตใหม่ ปฏิบัติดังนี้

1. บัณฑิต ดาวน์โหลด “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต”  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์) และตอบแบบสอบถามให้ครบสมบูรณ์  จากนั้นนำไปให้เจ้าหน้าที่   ณ   จุดที่รับเอกสารของแต่ละคณะ    จึงจะสามารถไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

2. บัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  ดาวน์โหลด “แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต”  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์และนำเอกสารดังกล่าวไปให้นายจ้างกรอกข้อมูลพร้อมปิดผนึกซอง และนำมาส่งเจ้าหน้าที่/ตัวแทนคณะวิชาก่อนการเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันอาทิตย์ที่  14  ธันวาคม  2557 ตั้งแต่เวลา  9.00-17.00 น. ณ ห้อง 2102  อาคาร ดร.เกริก  ชั้น 1   มหาวิทยาลัยเกริก

หมายเหตุ
- ข้อ 2. เฉพาะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น หากเป็นนายจ้าง/หรือเจ้าของกิจการ ไม่ต้องดำเนินการ
- กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแบบสอบถาม  โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 02-970-5820,02-552-3500-9 เบอร์ภายใน 300,301 
E-mail : computer@krirk.ac.th
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม     โปรดติดต่อสอบถามที่ คณะวิชาฯ 
มหาวิทยาลัยเกริก 02-9705820 และ 02-5523500-9
คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ เบอร์ภายใน 215 , 232   
คณะนิเทศศาสตร์ เบอร์ภายใน 424 , 426
คณะนิติศาสตร์ เบอร์ภายใน 211 , 209 
คณะศิลปศาสตร์     เบอร์ภายใน 434 , 433

3.  ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต  มหาวิทยาลัยได้จัดร้านครุยคัทลียามาบริการให้ในราคาที่เหมาะสมและ ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย (ร้านครุยคัทลียา  โทร.02-881-9099 , 086-509-9044 (คุณชาญชัย) ,  081-6565299
(คุณนุตา) เวลา 10.30 -19.00 น.หรือ  
http://www.gownscattleya.com  
รายละเอียดราคาชุดครุยวิทยฐานะ
ครุยบัณฑิต ค่าเช่าตัดราคา      1,300     บาท ค่าสั่งตัดราคา        2,500     บาท 
ครุยมหาบัณฑิต ค่าเช่าตัดราคา      1,500     บาท ค่าสั่งตัดราคา        2,700     บาท
ครุยดุษฎีบัณฑิต                                   - ค่าสั่งตัดราคา        3,500     บาท

4.  กำหนดรับชุดครุย  วันอาทิตย์ที่  4  มกราคม  2558  เวลา  09.00-17.00 น.   ณ  ห้อง 2100 (ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น 1

*********************************** 

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียน  เพื่อเข้ารับ  ประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา  2555-2557  (รอบ2)
วันอาทิตย์ที่   14  ธันวาคม   2557  เวลา  9.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2555  -  2556    ให้ปฏิบัติดังนี้

1. สำหรับ บัณฑิต(ทุกระดับ) ที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียน   ให้ปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 1      บัณฑิต (ทุกระดับ)  ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ด   และโปรดดำเนินการ
- บัณฑิต  ติดต่อที่ห้อง 2102 เพื่อตอบแบบ/หรือส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้
                        1.  แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
2.  แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต   ติดต่อที่ห้อง  2102  เพื่อส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ขั้นตอนที่  2     บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อฝ่ายทะเบียนโต๊ะที่  1 (อยู่ภายในห้องสตูดิโอ) เพื่อ  -  รายงานตัว/ตรวจสอบ
คำนำหน้าชื่อ  ชื่อ-สกุล  พร้อมลงลายมือชื่อแจ้งเข้ารับ / ไม่เข้ารับ  กรณีที่เข้ารับให้ติดต่อ ร้านครุยคัทลียา
(อยู่ภายใน
ห้องสตูดิโอ)  เพื่อเช่าตัดหรือสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ

ขั้นตอนที่   3    
บัณฑิต(ทุกระดับ)  เลือกซื้อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
    เสร็จสิ้นการรายงานตัว

หมายเหตุ  :
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (รอบ 2)สำนักวิชาการ