- กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา  ระดับปริญญาตรี
ประจำ   ภาคปลาย    ปีการศึกษา  2557
..........................................

          กำหนดการ                                            กิจกรรม

31  ตุลาคม    2557                   ทุกคณะรวบรวมตารางเรียนและกระเช้าชุดวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียน

ภาคปลาย   ปีการศึกษา 2557    ของนักศึกษาทุกรหัสวิชา ส่งให้สำนักวิชาการ

5  พฤศจิกายน   2557                ประกาศตารางเรียนตารางสอบ  ภาคปลาย    ปีการศึกษา   2557

6-7 พฤศจิกายน  2557               นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน    ภาคปลาย  

ปีการศึกษา 2557   (โดยไม่มีวันเรียนและวันสอบชนกัน   หากเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

นักศึกษาต้องเขียนคำร้องและได้รับอนุมัติก่อนจึงจะไปลงทะเบียนได้)และอาจารย์ที่ปรึกษา

รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้าชุดวิชาและใบลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้า (เฉพาะนักศึกษาที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เท่านั้น) ส่งให้คณะวิชาเพื่อรวบรวมให้งานทะเบียน ฯ   (คณะวิชารวบรวมให้ครบและจัดส่ง

พร้อมกันทุกสาขา)

หมายเหตุ   อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งและกำชับให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนในวันที่

19-20-21 พฤศจิกายน 2557 (ตามกำหนดการของแต่ละคณะวิชา)ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการลงทะเบียนเรียนในวันดังกล่าว อาจมีผลต่อการดำเนินการด้านกองทุนฯ

10-11  พฤศจิกายน   2557         งานทะเบียน ฯ ป้อนข้อมูลการลงทะเบียนตามข้อมูลที่คณะวิชาจัดส่งให้

19-20-21  พฤศจิกายน  2557     นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียน   รับตารางเรียน

 และติดต่องานกองทุนฯ เพื่อการศึกษา  โดยแบ่งกำหนดการของแต่ละคณะวิชาดังนี้

วันพุธที่    19   พฤศจิกายน   2557   ณ    ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เวลา 9.00 – 17.00  น.             นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ(ภาคปกติ) ทุกสาขาวิชา

รหัส   50 , 51, 52  ,53 ,54 ,55 ,56 , 57

วันพฤหัสบดีที่   20    พฤศจิกายน    2557  ณ    ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เวลา 09.00 – 12.00  น.         นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทุกสาขาวิชา  รหัส    50  , 51, 52 ,53 , 54 ,55 , 56 , 57

เวลา 13.00 – 17.00  น.         นักศึกษาคณะนิติศาสตร์    รหัส   50  , 51, 52  , 53 ,54 ,55 ,56 ,57

                                                นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  รหัส    52 , 53 , 54 ,55

วันศุกร์ที่    21   พฤศจิกายน     2557     ณ    ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เวลา 9.00 – 17.00  น.             นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกสาขาวิชา   รหัส 50 , 51, 52  ,53 , 54 ,55 , 56 , 57

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า  ระดับปริญญาตรี
ประจำ   ภาคปลาย   ปีการศึกษา  2557
วันที่  19 – 20 – 21   พฤศจิกายน  2557
ณ  ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ   ชั้น  1  มหาวิทยาลัยเกริก
……………………………..

1.    นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียนและรับตารางเรียน   ณ  ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

       ตามช่วงเวลาที่กำหนด หากนักศึกษาคนใดไม่มีใบลงทะเบียน(ใบพิมพ์จากคอมพิวเตอร์)  ให้ดำเนินการดังนี้

-  สำหรับนักศึกษารหัส   50 , 51 , 52 , 53  ,54 , 55 , 56 , 57 (นักศึกษาระบบเหมาจ่าย)ให้นักศึกษาเขียน  ชื่อ- สกุล   

    รหัสประจำตัวนักศึกษาและรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน(หากเรียนตามกระเช้าให้เขียนคำว่า

   ตามกระเช้า)ลงในใบลงทะเบียน สีขาว  โดยรายวิชาที่จะลงทะเบียนจะต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ

    เห็นชอบและให้นักศึกษานำไปยื่นเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ฯ เพื่อพิมพ์ใบลงทะเบียนให้กับนักศึกษา

2.    อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อในใบลงทะเบียน  และมอบเอกสารใบลงทะเบียนทั้งชุด  ให้นักศึกษานำไปยื่นงานกองทุน ฯ   

       (กรณีนักศึกษากู้ยืม) และยื่นงานการเงิน (กรณีชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง )

3.    เมื่อหมดเวลาการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้   ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บใบลงทะเบียนที่นักศึกษาไม่ได้มาติดต่อ

      ขอลงทะเบียนไว้กับตนเอง เพื่อรอให้นักศึกษามาติดต่อขอลงทะเบียนเรียนและรับตารางเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

4.    นักศึกษาที่ไม่ได้มาลงทะเบียนในวันที่  19-20-21 พฤศจิกายน 2557   ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเรียนและรับตารางเรียน

        กับอาจารย์ที่ปรึกษา และนำใบลงทะเบียนทั้งชุดไปยื่นติดต่องานกองทุนฯจนถึงวันที่   5  มกราคม   2558

        (หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาจะต้องชำระเป็นเงินสด)จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มา

       ลงทะเบียน  (ตั้งแต่วันที่  19 – 20 - 21  พฤศจิกายน   2557 ) และรวบรวมใบลงทะเบียนส่งให้งานทะเบียน

        ทำการยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษาภายในวันที่    5   มกราคม   2558

            

ตารางการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า   ระดับปริญญาตรี   ภาคปลาย    ปีการศึกษา  2557
วันที่    19 – 20 – 21  พฤศจิกายน   2557    เวลา   9.00 -17.00  น.
ณ  ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ   ชั้น  1  มหาวิทยาลัยเกริก

....................................................

วันพุธที่   19  พฤศจิกายน   2557     เวลา    9.00 -17.00 น.

คณะบริหารธุรกิจ  (  ภาคปกติ  รหัส   50 , 51, 52  ,53 , 54 , 55 , 56  , 57  ) 

-          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ                                  

-          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

-          สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                          

-          สาขาวิชาการตลาด                                                                                     

-          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

-          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วันพฤหัสบดีที่   20  พฤศจิกายน   2557     เวลา   9.00 -12.00 น. 

คณะนิเทศศาสตร์  รหัส     50  , 51, 52 ,53  , 54 , 55 , 56 , 57  ) 

-          สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

-          สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ                                                   

-          สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

-          สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

-          สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่   20  พฤศจิกายน  2557      เวลา   13.00 -17.00 น.

คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (  รหัส    52 , 53 , 54  , 55 , 56 )            

คณะนิติศาสตร์      (รหัส   50  , 51, 52  , 53 , 54  , 55 , 56 , 57 )

 

วันศุกร์ที่   21  พฤศจิกายน  2557    เวลา   9.00 -17.00 น.

 คณะศิลปศาสตร์   (  รหัส    50 , 51, 52  ,53 , 54  , 55  , 56 , 57   

-          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                  

-          สาขาวิชาการจัดการ

-          สาขาวิชารัฐศาสตร์    

-          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต                                                                        

-          สาขาวิชาภาษาจีน

-          สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม

-          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สำนักวิชาการ