- ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

            1. เข้าระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา http://mis.krirk.ac.th/student_mis/default.asp
            2. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
            3. ติดต่อ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 1  ลงชื่อใบระเบียนประวัติ (ทบ.1) และยื่นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา , สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

            ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปี 2556 และ 2557 (รหัสขึ้นต้นด้วย 56,57) ดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่  27 กุมภาพันธ์ 2558

            หากนักศึกษาดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน จะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาในส่วนการตรวจสอบผลการเรียน หรือ การประเมินการสอนได้

            สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วก่อนหน้านี้  ให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบหลักฐานและปรับปรุงสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา อีกครั้ง

   งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  สำนักวิชาการ อาคาร มังคละพฤกษ์ ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ 02-552-3500-8 ต่อ 103,109

             

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักวิชาการ