- กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2558

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา  ระดับปริญญาตรี

  ประจำ   ภาคต้น    ปีการศึกษา  2558

..........................................

          กำหนดการ                                            กิจกรรม

26  พฤษภาคม   2558                ทุกคณะรวบรวมตารางเรียนและกระเช้าชุดวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น   ปีการศึกษา 2558    ของนักศึกษาทุกรหัสวิชา ส่งให้สำนักวิชาการ

3  มิถุนายน   2558                     ประกาศตารางเรียนตารางสอบ  ภาคต้น    ปีการศึกษา   2558

13 -15  กรกฎาคม  2558            นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน    ภาคต้น  

ปีการศึกษา 2558   (โดยไม่มีวันเรียนและวันสอบชนกัน   หากเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

นักศึกษาต้องเขียนคำร้องและได้รับอนุมัติก่อนจึงจะไปลงทะเบียนได้)และอาจารย์ที่ปรึกษา

รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้าชุดวิชาและใบลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้า (เฉพาะนักศึกษาที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เท่านั้น) ส่งให้คณะวิชาเพื่อรวบรวมให้งานทะเบียน ฯ   (คณะวิชารวบรวมให้ครบและจัดส่ง

พร้อมกันทุกสาขา)

หมายเหตุ   อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งและกำชับให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนในวันที่

27-28-29  กรกฎาคม 2558  (ตามกำหนดการของแต่ละคณะวิชา)ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการลงทะเบียนเรียนในวันดังกล่าว อาจมีผลต่อการดำเนินการด้านกองทุนฯ

16 - 17  กรกฎาคม   2558          งานทะเบียน ฯ ป้อนข้อมูลการลงทะเบียนตามข้อมูลที่คณะวิชาจัดส่งให้

27-28-29  กรกฎาคม  2558        นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียน   รับตารางเรียน

 และติดต่องานกองทุนฯ เพื่อการศึกษา  โดยแบ่งออกเป็นแต่ละคณะวิชาดังนี้

วันจันทร์ที่   27  กรกฎาคม   2558   ณ    ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เวลา 9.00 – 17.00  น.             นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ(ภาคปกติ) ทุกสาขาวิชา และ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รหัส    51, 52  ,53 ,54 ,55 ,56 , 57

วันอังคารที่   28  กรกฎาคม   2558  ณ    ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เวลา 09.00 – 12.00  น.         นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  รหัส    51, 52 ,53 , 54 ,55 , 56 ,57

เวลา 13.00 – 17.00  น.         นักศึกษาคณะนิติศาสตร์    รหัส     51, 52  , 53 ,54 ,55 ,56

วันพุธที่  29  กรกฎาคม   2558     ณ    ห้องกระจก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เวลา 9.00 – 17.00  น.             นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกสาขาวิชา   รหัส     51, 52  ,53 , 54 ,55 , 56 ,57