- ประกาศ จาก สกอ. ปี พ.ศ. 2558

ประกาศ จาก สกอ. ปี พ.ศ. 2558


1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)
2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)
3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)

สำนักวิชาการ