- การจัดทำข้อมูลสหกิจศึกษา

         การจัดทำข้อมูลสหกิจศึกษา เพื่อนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยให้ทุกคณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้เพื่อกรอกข้อมูลตามที่จัดเตรียมไว้ให้ แล้วส่งกลับมายังสำนักวิชาการ ที่ีอีเมล์ thanaporn@email.krirk.ac.th ภายในวันที่กำหนด เพื่อให้ทางสำนักวิชาการได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป


 ข้อมูลเพิ่มเติม
           คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

สำนักวิชาการ