1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “กา […]

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Read More »

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ

การเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน Read More »

สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง

สำนักวิชาการได้จัดสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข

สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง Read More »

Scroll to Top