1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง

สำนักวิชาการได้จัดสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง (UNITY CONCEPT) วิทยากร โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ.ห้อง 2102 อาคาร ดร.เกริก

More
Scroll to Top