1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

เกี่ยวกับสำนัก

ประวัติความเป็นมา

    สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนมีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างองค์กรการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ซึ่งในขณะนั้น สำนักวิชาการ มีหน่วยงานในสังกัด 2 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ คือ ฝ่ายบริการการศึกษา (ประกอบด้วยงานเอกสารตำรา และงานโสตทัศนูปกรณ์) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล (ประกอบด้วยงานรับสมัคร งานทะเบียนและวัดผลด้วยคอมพิวเตอร์ งานวัดผลการศึกษาและงานทะเบียน) และศูนย์อำนวยการการจัดการวิชาเรียน

    ในปี พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้สำนักวิชาการมีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในองค์กรใหม่ โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียน (ประกอบด้วยงานทะเบียน งานวัดผล และงานคอมพิวเตอร์) ฝ่ายห้องสมุดและวิจัย (ประกอบด้วย งานเทคนิค งานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดและเขียนตำรา งานส่งเสริมและบริการงานวิจัย) และ ฝ่ายบริการการศึกษา (ประกอบด้วยงานรับสมัครและเทียบโอน งานพิมพ์เอกสารและตำรา งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา)

ปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ มีการปรับบางหน่วยงานในสำนักวิชาการขึ้นเป็นสำนักใหม่ เช่น ปรับฝ่ายห้องสมุดและวิจัย เป็นสำนักหอสมุด เป็นต้น ทำให้สำนักวิชาการมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 2 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ คือ ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ (ประกอบด้วยงานพัฒนาการเรียนการสอน และงานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล (ประกอบด้วยงานรับสมัครและเทียบโอน งานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ประกอบด้วยงานผลิตเอกสารและตำรา และงานโสตทัศนูปกรณ์)

เดือนตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชาการใหม่อีกครั้ง โดยแบ่งหน่วยงานเป็น 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอนกับอีก 3 งาน คืองานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานวัดผลการศึกษา และงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

เดือนธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชาการใหม่ โดยเดิมมีหน่วยงาน 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอนกับอีก 3 งาน คือ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานวัดผลการศึกษา งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้เพิ่มงานอีก 1 งานคือ งานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวได้นำเสนอผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกริกแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 และได้จัดทำเป็นคำสั่ง มหาวิทยาลัยเกริกที่ 38/2556 เรื่อง โครงสร้างมหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2556

เดือนกันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชาการใหม่ คือ ได้เพิ่มงานอีก 1 งาน ซึ่งแยกความชัดเจนมาจากงานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ เป็นงานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และงานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา โดยโครงสร้างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 และนำเสนอผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 และได้จัดทำเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยเกริก 124/2558 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2558

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชาการใหม่ คือ ได้ควบรวมหน่วยงานดังนี้ 1) งานวัดผลการศึกษา งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเป็น งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ 2) งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษารวมกับงานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เป็น งานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ โอนย้ายงานรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มาสังกัดสำนักวิชาการ ในชื่องานรับสมัครนักศึกษา การปรับโครงสร้างดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกริก เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกริก ที่ 43/2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2561

เดือนตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักวิชาการใหม่ คือ ได้ย้ายหน่วยงานดังนี้ 1) โอนย้ายงานรับสมัคร สำนักกิจการนักศึกษา ไปสังกัดสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด ภายใต้ศูนย์แนะแนวการศึกษา การปรับโครงสร้างดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกริก เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกริก ที่ 252/2561 เรื่อง โครงสร้างมหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เดือนตุลาคม 2562 มีการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2562 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นงานพัฒนาหลักสูตร

เดือนตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกริก มีการปรับปรุงสถานที่เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการติดต่อประสานงาน จึงย้ายห้องทำงานของงานทะเบียนประวัตินักศึกษา และงานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ ไปอาคาร ดร. เกริก ชั้น 2

ณ ปัจจุบันสำนักวิชาการบริหารงานภายใต้โครงสร้างดังกล่าวข้างต้น ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมีบุคลากรในสำนักวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็น สำนักวิชาการ 5 คน งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 8 คน งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ 5 คน งานพัฒนาหลักสูตร 2 คน

ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา

วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทำให้องอาจ

ปณิธาน

สนับสนุนวิชาการและให้บริการอย่างมีระบบ
และประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว

ภารกิจของสำนักฯ

 1. ประสานงานการปฐมนิเทศ ร่วมกับคณะวิชา และสำนักกิจการนักศึกษา
 2. ประสานงานกับคณะวิชาในเรื่องการจัดตารางเรียนตารางสอน และการใช้ห้องเรียน
 3. ประสานงานเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
 4. ประสานงานกับคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสัปดาห์วิชาการ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
 5. ประสานงานกับคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
 6. รับผิดชอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น งานบัญชีและงบประมาณ สำนักสื่อสารองค์กร งานกองทุน การจัดหาแหล่งรายได้และบริการนักศึกษา และงานรับสมัครนักศึกษา
 7. รับผิดชอบการออกหลักฐานสำคัญทางการศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน หลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 8. รับผิดชอบการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 9. จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 10. รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค และอำนวยความสะดวกในการจัดสอบทุกประเภทและทุกโครงการฯ
 11. ประสานงานกับคณะวิชา เพื่อติดตามผลการสอบประจำภาคการศึกษาและประกาศให้นักศึกษาทราบตามกำหนดเวลา โดยประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. ผลิตสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และโครงการภาคสมทบของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งบริการเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับหน่วยงาน คณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการเครื่องถ่ายเอกสารของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
 13. ประสานงานกับคณะวิชาในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่หลักสูตรเพื่อรับรองการนำวุฒิไปสมัครงานของนักศึกษา อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
 14. ประสานงานกับคณะ หน่วยงาน ภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

* หมายเหตุ หลังการปรับปรุงโครงสร้าง การดำเนินการด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มหาวิทยลัยได้มอบให้คณะวิชา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปัจจุบันสำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 ฝ่าย และ 3 งานได้แก่

 • ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักวิชาการ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้มีศักยภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการกับคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในด้าน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์ และการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
 • จัดโครงการอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนางานทางด้านวิชาการและส่งเสริมให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ
 • ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของสำนักวิชาการและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การออกบัตรประจำตัวนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 • การจัดสอบ การจัดทำข้อสอบทุกประเภท การประกาศผลการสอบและเก็บหลักฐานของการสอบ
 • การผลิตเอกสารประกอบ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารแก่หน่วยงานและคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย
 • การติดต่อประสานงานกับสถาบัน หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็น และการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกัน
 • ประสานงานกับคณะ หน่วยงาน ภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

โครงสร้างองค์กร

ผศ.ดร. อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

Scroll to Top