1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยเกริก กำหนดให้ผู้ขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ยื่นแบบคำขอ และเสนอผลงานทางวิชาการ ตามกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ ระยะเวลาการยื่อผลงานฯระยะเวลาการพิจารณาผลงานฯ
1ภายในเดือนสิงหาคมกันยายน – มกราคม
2ภายในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม – กรกฎาคม

ขั้นตอนการยื่น

  • ผู้ที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ และส่วนที่ 2 : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
  • ผู้ยื่นขอฯ จัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ในการขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ตามลำดับ
  • ผู้ยื่นขอฯ ส่งบันทึกข้อความ พร้อมแนบแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ ต่อสำนักวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการยื่น

  • เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
  • งานวิจัย
  • ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

โดยผลงานทางวิชาการทุกประเภทจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่งที่ยื่นขอ

ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Scroll to Top