1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านหลักสูตร

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 • มาตรฐานการอุดมศึกษา
 • หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549
 • หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 • แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
 • แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ขั้นตอนการดำเนินการด้านหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานด้านหลักสูตร

 • แบบรายงานการอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี (สมอ.02)
 • แบบรายงานการอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท(สมอ.04)
 • แบบรายงานการอนุมัติหลักสูตรปริญญาเอก(สมอ.06)
 • แบบรายงานข้อมูลประจำภาคหลักสูตรปริญญาตรี (สมอ.07-02)
 • แบบรายงานข้อมูลประจำภาคหลักสูตรปริญญาโท (สมอ.07-04)
 • แบบรายงานข้อมูลประจำภาคหลักสูตรปริญญาเอก(สมอ.07-06)
 • แบบการขอปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08)
 • แบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) (ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(มคอ.02)
 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท(มคอ.04)
 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก(มคอ.06)
 • แบบประเมินการสอบดุุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ แบบสรุปการประเมินการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
Scroll to Top